Paroki Santo Yohanes Maria Vianey Halong

DPP

RD. Kaitanus Novly Masriat

Pastor Paroki

Dewan Pastoral Paroki

Anggota Dewan Pastoral Paroki Santo Yohanes Maria Vianney Halong

Employee Name

Job title

Employee Name

Job title

Employee Name

Job title

Employee Name

Job title

Employee Name

Job title

Employee Name

Job title

Employee Name

Job title

Employee Name

Job title

Employee Name

Job title

Employee Name

Job title

Employee Name

Job title

Employee Name

Job title

Bagikan...